Make your own free website on Tripod.com

Motivatie in de Congreskrant
Motivatie aan de Kandidatencommissie

MOTIVATIE EN PRIORITEITEN - KANDIDATENCONGRES 9-2-2002
(geplaatst in congreskrant voor Tweede Kamer-kandidatencongres van GroenLinks)

Guus Geurts, Nijmegen, 36 jaar geleden geboren als boerenzoon in de Peel (Veulen - Venray)

Motivatie en prioriteiten:
Ik wil er samen met de fractie voor zorgen dat GroenLinks in de Tweede Kamer richtinggevend wordt op weg naar een mens- en milieuvriendelijke duurzame ontwikkeling. Daarbij wil ik vooral een stem zijn voor degenen die dreigen ten onder te gaan door de huidige neoliberale globalisering, zoals de kleine boer zowel hier als daar, inheemse bevolkingsgroepen en de biodiversiteit van dieren en planten. Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn breed opgedane kennis en ervaring en enthousiasme, kan meewerken aan economisch haalbare en sociaal aanvaardbare alternatieven, die meer dan ooit noodzakelijk zijn. Op de terreinen waar ik werkzaam zou willen en kunnen zijn binnen de fractie; Milieu, Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, Internationale handel, Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken, wil ik vooral de problemen integraal en consistent aanpakken en coalities vormen zowel binnen als buiten de fractie en partij.

Deskundigheid en ervaring:
Door mijn landbouwachtergrond, opleiding Bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool, en 8 jaar ervaring bij multinationals in de metaal en voedingsmiddelen als productieplanner (spin in het web tussen klant, bedrijfsleiding en werkvloer), breng ik naar mijn mening onmisbare ervaring in de fractie. Daarnaast rond ik momenteel de studie Beleidsgerichte en Sociaal-wetenschappelijke Milieukunde aan de KU Nijmegen af, met als specialisaties ontwikkeling en (milieu)economie en ik loop nu stage bij Milieudefensie op gebied van WTO, Wereldbank en IMF.
Onder andere via een verblijf van 2 jaar in het buitenland (gedeeltelijk als reisleider) in met name ontwikkelingslanden, ontwikkelde ik een flinke portie cultuurrelativisme. Ik deed bestuurservaring op als voorzitter van de Dierenbescherming Venray e.o. en het leiden van de dagelijkse productievergaderingen als productieplanner. Daarnaast was en ben ik actief lid van - en heb contact met - verschillende organisaties op gebied van milieu, internationale solidariteit en ter bevordering van duurzaamheid in de landbouw en het hoger onderwijs. Tenslotte ben ik binnen GroenLinks actief lid van de Noord-Zuid-, Landbouw- en Mondiale Voedselzekerheids-werkgroepen en de Partijraad, en heb op diverse manieren meegewerkt aan het huidige verkiezingsprogramma.

Waarom mij kiezen?
Als u vindt dat Groen meer zou moeten zijn dan Groen Liberalisme en u wilt dat (internationale) problemen integraal worden aangepakt zet mij dan op een verkiesbare plaats.

Voor meer informatie en inspiratie: guusgeurts.tripod.com (Bedankt voor uw bezoek!)
g.geurts@student.kun.nl

 

MOTIVATIE KANDITAATSTELLING AAN DE KANDIDATENCOMMISSIE

Middels deze motivatie wil ik mij voorstellen aan u en ook aangeven waarom ik denk dat ik geschikt ben als kandidaat.

36 jaar geleden werd ik geboren in de Peel (Veulen om precies te zijn) op een melkveebedrijf. Op dit moment zijn nog twee broers en mijn ouders werkzaam op dit bedrijf. Zelf heb ik hier ook tot mijn twintigste gewerkt, toen nog met het idee om ook zelf een deel van het bedrijf voort te zetten. Na het VWO volgde ik daarom een verkorte cursus aan de Middelbare Landbouwschool en een Praktijkcursus Rundveehouderij beide in Horst. Rugklachten verhinderden echter dat ik het bedrijf voort kon zetten, vandaar dat ik hierna Agrarische Bedrijfskunde gestudeerd heb aan de Agrarische Hogeschool te Dordrecht (nu Delft).
Mijn afstudeerrichtingen waren Logistiek - en Financieel Economisch Management, wat ik goed kon toepassen tijdens mijn banen als produktieplanner en assistent-hoofd Logistiek.

Ik werkte bij een metaalwarenfabriek en later bij een aardappelverwerkend bedrijf van Nestlé in Venray. Bij dit laatste bedrijf heb ik in totaal acht jaar gewerkt, waarbij ik veel contacten had met de verschillende afdelingen binnen het bedrijf (onder andere via de dagelijkse productiebesprekingen) en met het hoofdkantoor in Diemen, waar onder andere de verkoopafdeling gevestigd is. Nadat ik eerst inzicht in het bedrijfsleven binnen de landbouw had opgebouwd, heb ik dus ook van dichtbij kennis kunnen nemen van de werkwijze en het beleid van een multinational. Ook heb ik nog gewerkt bij de Praktijkschool voor Landbouw in Horst, waar ik meewerkte aan een tentoonstelling over de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de agrarische ondernemer en hiervoor de cursushandleiding schreef. Tijdens een baan bij een Woningbouwvereniging tenslotte assisteerde ik mensen uit de lagere inkomensklassen bij het invullen van hun aanvragen voor huursubsidie.

Tussen deze banen door heb ik (meestal individueel) in totaal twee jaar gereisd door alle continenten, maar hoofdzakelijk in Azië en Oceanen. In de bezochte (ontwikkelings)landen was ik vooral geïnteresseerd in de inheemse volkeren, en hun waardevolle tradities en levenswijzen. Ik verbleef ook een half jaar in Hong Kong, waar ik goede voorbeelden zag van de omgang met een beperkte ruimte met behoud van natuur, en een openbaar vervoersysteem waar zo'n 90 % van de bevolking gebruik van maakt. Mijn reiservaring kon ik goed gebruiken als reisleider in Azië, Afrika en Italië; momenteel ben ik gedurende de zomermaanden actief voor SNP te Nijmegen.

Als vrijwilliger ben ik gedurende anderhalf jaar voorzitter geweest van de afdeling Venray e.o. van de Dierenbescherming, en drie jaar als lid van de werkgroep Mondiale Vorming in Venray. Voor deze laatste werkgroep organiseerde ik samen met Oikos onder andere verschillende bewustwordingsavonden over duurzaamheid (rol van de boeren en van de consument) en de schuldkwijtscheldingsactie Jubilee 2000. Sinds 1998 ben ik ook actief bij Stichting Aarde te Utrecht waarbij ik meewerk aan de opzet van de David Alliantie van kleine NGO's, en sinds kort hen vertegenwoordig bij de ANPED.

Vooral door het reizen en het vrijwilligerswerk raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de milieuproblematiek en de problemen van ontwikkelingslanden, en besloot mijn idealisme te gaan omzetten in daden. Mijn HBO-opleiding bood mij echter te weinig mogelijkheden om een baan te vinden binnen dit werkgebied, waarbij ik echt een verschil kon maken. Ik koos daarom voor de (voltijds)studie Milieu- en Maatschappijwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar ik de afstudeervariant Milieu en Ontwikkeling volg (tot 2002). Binnen de universiteit ben ik actief binnen de Copernicusstuurgroep, die probeert duurzaamheid te bevorderen binnen het lesprogramma, onderzoek en op de campus. Daarnaast heb ik via het Universitair MilieuPlatform van de studentenvakbond AKKU, meegewerkt aan diverse acties waaronder Niet-Winkeldag, waarvoor ik de publiciteit verzorgde.

De partij GroenLinks heb ik van binnenuit leren kennen sinds 1999 toen ik lid werd van de Noord-Zuidwerkgroep, waarvan ik sinds 2000 in de kerngroep actief ben. Ook ben ik sinds begin 2000 lid van de Landbouwwerkgroep, in eerste instantie vooral gericht op mondiale voedselzekerheid waarvoor nu een aparte themagroep is opgericht. Namens deze themagroep schreef ik begin dit jaar een notitie over de nadelige effecten van genetische manipulatie voor het milieu en ontwikkelingslanden, die ook in de landbouwwerkgroep besproken is. Momenteel wil ik me vooral inzetten voor een multifunctionele en zelfvoorzienende (liefst biologische) landbouw, waarvoor vooral in mijn geboortestreek nog veel steun te winnen is. Tenslotte ben ik sinds 2000 (reserve)partijraadslid namens Nijmegen e.o..

Samenvattend meen ik dat ik door opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk en reizen heb kunnen kennismaken met brede lagen van onze (internationale) samenleving. Ik heb bestuurservaring opgedaan vooral tijdens mijn voorzitterschap van de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming, maar ook tijdens het deelnemen aan en leiden van de dagelijkse productiebesprekingen tijdens mijn baan bij Nestlé. Daarnaast deed ik via vele van de genoemde activiteiten ervaring op in het werken binnen en/of leiden van groepen mensen.

Het (de) terrein(en) waarbinnen ik werkzaam zou willen zijn binnen de fractie zijn landbouw, milieu en/of ontwikkelingssamenwerking. Hierbij ligt mijn interessegebied vooral op het internationale vlak, met name op het gebied van de verantwoordelijkheden van westerse overheden, bedrijfsleven en burgers en organen als WTO, Wereldbank en IMF, op de Noord-Zuid problematiek en de internationale milieuproblematiek. Op nationaal niveau wil ik mij vooral inzetten voor een integraal en coherent beleid tussen de verschillende departementen, waarbij naast genoemde terreinen bijvoorbeeld ook Verkeer en Waterstaat, Financien, Economische Zaken, Onderwijs en Sociale Zaken moeten worden betrokken om een duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal en ecologisch) mogelijk te maken. Voor mijn ideeën hierover zie het bijgevoegde stuk (Aanbevelingen t.a.v. het verkiezingsprogramma 2002) dat ik in oktober 2000 naar de Programcommissie stuurde. (Ik heb ook de notitie 'Genetische manipulatie: Nee!' bijgevoegd waarin ik onder andere mijn politieke visie ten aanzien van dit controversiële onderwerp weergeef).

Kortom: ik zou me zowel een generalist als specialist willen noemen, en in beide hoedanigheden werkzaam kunnen zijn binnen de fractie. Als bijkomend voordeel van mijn kandidaatstelling noem ik mijn herkomst uit het Zuidoosten van het land, een regio die momenteel is ondervertegenwoordigd binnen de vertegenwoordigende organen van GroenLinks in Den Haag.
Tenslotte kies ik voor de politiek en niet voor een NGO, omdat hier de wetten gemaakt worden die direct invloed hebben op ons handelen, en ik veel voldoening kan halen door met andersdenkenden in debat te gaan en via een creatief proces tot alternatieven en win-win situaties te komen.
Ik zie de behandeling door u van mijn kandidaatstelling met vertrouwen tegemoet, en wil deze kandidaatstelling graag mondeling toelichten.

Guus Geurts
Nijmegen, 28 mei 2001